HAYATI

Divan şairi. Peşte’de dünyaya geldiği bilinen Lamekani Hüseyin’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1624’te İstanbul’da vefat etti. Kabri, günümüzde Cerrah Paşa Tıp Fakültesi alanı içinde, Şâh Sultân Camii haziresindedir. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok; ancak hiç evlenmediği ve Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin halifelerinden biri olduğu biliniyor.

Düzenlenmiş Divan’ı ve İnsan-ı Kamil adlı bir mesnevisi bulunan Lamekani Hüseyin’in şiirlerinde Yunus Emre etkisi görülür. Tekkelerde okunan bir ilahisinden:

“Ey Layimekanım seni ben çok aradım çok

Canımda mükin olducağın ta duyulunca”

ESERLERİ
  • Divan
  • İnsan-ı Kamil (mesnevi)

Bursalı Mehmet Tahir, Lamekani’nin Vahdetname adlı bir yapıtı daha olduğunu dile getirir. Bunların dışında, Melamiye-i Şüttariye’de kayıtlı Ferhat Paşa ile bazı müritlerine gönderdiği mektupları da bulunmaktadır.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Pak eyle gönül çeşmesini ta durulunca

Dik tut gözünü gönlünü gönlün göz olunca

 

Efkarı ko dil destisin ol çeşmeye tuttur

Ol ab-ı safa-bahş ile ol desti dolunca

 

Çün Hak seni derban-ı der-i hanesi etti

Dur kapıda gayrı koma ta anı bulunca

 

Evvel koma kim sonra çıkarması güç olur

Şeytan çerisi hane-i kalbe koyulunca

 

Sen çık aradan hanesini sahibine ver

Bi-şek girer ıssı evine sen savulunca

 

Çektim bu cihan içre hezar zahmet ü mihnet

Bir pir-i Huda murşid-i kamil bulunca

 

Ey Lamekanım seni ben çok aradım çok

Sinemde mukim olducağın ta duyulunca

II

Çok meşayih sohbetin gördüm sözün guş eyledim

Ellerinden hem mahabbet camını nuş eyledim

 

Kalb-i na-şadım bulardan çok tecelli bulup

Ma’rifet zevkiyle gerçi canı sarhoş eyledim

 

Cevher-i ma’na-yı “men ahbebteni ahbebtü”

“Men reani” sırrını bu cana menkuş eyledim

 

İki alem sevgisin kalbimden ihraç eyleyip

Mürşid-i kamilden ayruğun feramuş eyledim

 

Mürşidim pirim Hasan Kabaduzi kutb-ı zaman

Derd-i aşk ile bu canı mest ü bihüş eyledim

 

Her ne kim irşad Hak etti hakikat hak ile

Can kulağına ben anu dürr-i menguş eyledim

 

Lemakanı yandıran aşk oduna oldur bugün

Ol sebeptendir ki deryalar gibi cuş eyledim

III

Gören candır yine canan yüzünü

Temaşa kendi eder kendüzünü

 

Gören hem görünen oldur hakikat

İşiten söyleyen oldur sözünü

 

Yarattı ademi gör sun’-ı pakin

Yaman etti o vech ile özünü

 

Nukuş-i masivadan kalb-i pake

Tecelli edip arz eyler yüzünü

 

Dü alemden çevirdi Lamekan yüz

Anınçün ayrımaz Hak’dan gözünü

KAYNAKÇA: Tuğluk, İbrahim Halil (hzl.)(2001) Lâmekânî Şeyh Hüseyin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 207, Gölpınarlı, Abdülbâkî (1972). Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi. İstanbul: Milliyet Yay.

 

Paylaş