HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. M. F. Köprülü’ye göre, XVIII. Yüzyılın sonlarına doğru yetişen şairlerden biridir. Küşadi’nin, 1810’da Dobruca’da Ruslar’a karşı esir düşen Baba Paşa için söylediği destanı münasebetiyle yaşadığı çağı tespit edebilmekteyiz.

ESER ÖRNEKLERİ
BABA PAŞA DESTANI

Darb-ı âlî ile açtım bu dağı
Yiğit için yaptırmıştım konağı
Haramdır tilkiye arslan yatağı
Helâl olsun ona gelirse arslan

Bir mahzunluğum oldu etmem inkâr
Çıkmazdım Kuzgun’dan gelseydi küffâr
Pek belimi büktü ol Gâzî Hünkâr
Bakalım ne sürat gösterir devrân

Köt(ü)ye meyletmedim işim merd ile
Kötüler aradan çıksın derd ile
On yıl yürüttüm koyunu kurd ile
Tecellî eyledi ol ganî Yezdân

Hatt-(ı) şerif okunur dinleyen yoktur
Fetvâları dinlemeyenler çoktur
Âleme bir felâket olacaktır
Yazmadan usandı ol Şâh-ı devrân

Fitnelik edenler bulsun dermânı
Kurtarsın kâfirden Deli Osman’ı
Yine geldi pâdişâhın fermânı
Benim mâmur dünyâm oldu Tutrakan

Sinne Boğazı’ndan açmıştım meydân
Çıraklarım vardı etmiştim âyân
Pâdişâh uğruna beslerdim her ân
Sâyesinde rahat etmişti sıbyân

Dayılarım vardı arslan yürekli
Belleri kılıçlı gümüş tüfekli
Yanları çıraklı önü yedekli
Nice bir beyzâde hep ehl-i irfân

Aldım askerimi sökün eyledim
Ol kahbe Moskof’a oyun eyledim
Olduğum Kuzgun’u metin eyledim
Bir fitnelik düştü Ulah’a yaman

Havâric devri gibi gün açıldı
Yiğ(i)t olan yanımda kaldı seçildi
Çok kavgalar oldu kanlar saçıldı
Yetişip gelince Ordû-yı Osman

Geldi kâfir Silistre’yi sardı
Ordû-yı hümâyûn imdâda vardı
Yeniçeri yaya dayandı durdu
İmdâd senden bize ey ganî Yezdan

Nasıl vasf edeyim uzun hikâyet
Ben görmedim dostlarımdan rivâyet
Düşmandan kurtardığımdı şikâyet
Destûrlar yakıptır bu fânî cihân

Usandım âleme ben yaza yaza
Bir gazap var idi görünür göze
Her kaçan ki Moskof geçti bu yüze
Ol vakit dediler bana el’amân

Almış idim şu Moskof’un huyunu
Niyet etmiş geçmeğe Turla suyunu
Metânet eyledim Tuna boyunu
Varınca İsmâil’e geldi düşman

İsmâil’de çengim bilir âlemler
Kâfir ülkesinde çekti elemler
Âcizdir yazmağa bunca kalemler
Söylesin çengimi edenler seyrân

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri

 

 

Paylaş