HAYATI

XV. yüzyıl şairlerinden. Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Selatin-name adlı eserinde Suz-name ve Feraset-name adlı ili eserinin daha olduğunu ve gazellerinin çok beğenildiğini söylüyorsa da bugüne kadar adı geçen eserleri bulunamamıştır.

ESERLERİ

Selatin-name: Yazılışı 1490’ın Nisan ayıdır. Tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 331 numarada kayıtlıdır. II. Beyazıt namına yazılmış olan bir Osmanlı tarihidir. Yazar metni hikaye ve şiirleri ile beslemiştir. Manzum bir tarihtir. Selatin-name’nin başında eserini görenlerin özellikle büyüklerin bu dili beğenmeyeceği zira onların Farsça müşteri oldukları yazılmıştır. Fakat Kemal dilinde ısrar etmiş:

Dimezem hiç ana ben ehl-i irfan

Kalur söz tercüme Farsiden iy can

Bu Turki Farsi gibi hub u terdür

Diyerek Fars dilinden tercümenin aleyhine olduğunu ve Türkçenin Farsça kadar güzel bir dil olduğunu belirtmiştir.

ESER ÖRNEKLERİ
SELATİN-NAME’DEN

CIRLAYIK VE KARINCA

Ne dersin bunı ortaya yetürüp
Bu Türki başına haller getürüp

Nene yarar gider Türki diliyle
Gelesin ortaya işbu biliye

Senün halün o cırlayıka benzer
Karınca ile olmışudur birader

Münasib hal olur işbu hikayet
Ki dinle nice kılmışam rivayet

Varımış cırlayık bir bili ince
Anunla kardaş olmış bir karınca

İdermiş cırlayık her geçene söz
Geçenden kesmez imiş hergiz avaz

Geçene söz ile öheng idermiş
Avazıyla cihanı teng idermiş

Kış irişdi görür keser avazın
Nenedür halka çalmaz oldı sazın

Kanat büzülüp ağaca yapışur
Kalur ağaç butağunda apışur

Gelüp ol kardaşı karıncaya dir
Kerem it bana öldüm bir gıda vir

Be-gaayet halüm olmışdur mükedder
Bana rahm eyle beni koma ebter

Elüm dut yohsa uş gitdi hayatum
Neye dönmiş durur bir göze zatum

Alur karınca bundan bu cevabı
Dönüp cırlayıka itdi hitabı

Didi yaz olıcak çekersin avaz
İdersin her kişiye gökçek söz

Dolar avazum ile işbu
Avazundan geçemez değme adem

Kılursın her kişiye dürlü sazı
Olursın her biriyle dil-nüvazı

Avazundan senün kimse duramaz
O rahat gölge bulup oturamaz

Geçene eyleyince saz ü sözi
Görürsin kış kılsa kar-ı ruzi

Be hey biçare kış irdi ölürsin
Uzakdur kış ki nice dirilürsin

Bu sazından sana uş irdi nale
Bu kıllet üstine oldı havale

Bu sözi cırlayık karıncadan güş
İdüben bu arada oldı hamuş

Senün halün o cırlayık benzer
Kuru sözi kılursın safi ezber

KAYNAKÇA: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi

Paylaş