HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Niş’in Ahmet Paşa tarafından, 20 Ekin 1737 günü geri alınması üzerine söylemiş olduğu destandan yaşadığı yüzyılı çıkarabiliyoruz. Kabasakal Mehmed’in Rumelili olduğu ve Köprülüzade Ahmed Paşa’nın maiyetinde bulunduğu sanılmaktadır.

ESER ÖRNEKLERİ

DESTAN

Yedi kral sizden hazer kılarlar
Neslimizde keramet var bilirler
Cümle âlem buna teslim olurlar
İttifak-ı âlem bu değil midir

Ecdadın âleme tehâşa kıldı
Himmetiyle evkâf zuhûra geldi
Bütün dünya ona müsahhar oldu
İnâyet-i Huda bu değil midir

Fazıl efendimiz Girit’e geldi
Küffârın başına ateşler saçtı
Nice şehitlere hülleler biçti
Fatih-i Kandiye ol değil midir

Şehid efendimiz Beç’e dek aldı
Mübarek vücudu pinhanda kaldı
Kerameti anda kemâlin buldu
Cümlenin ma’lumu bu değil midir

Ceddimiz Bosna’nın fethini kıldı
Anda kerameti zuhura geldi
Kahraman misali kılınçlar saldı
Sedd-i İskenderî bu değil midir

Amminiz efendim geçti İran’a
Nizam verdi Şemâhi’ye, Şirvan’a
Tebriz’in fethine olmaz behâne
Gaziler sultanı o değil midir

Niş kal’asın küffâr gafleten aldı
Fethi efendime müyesser oldu
Yeşil sancak ile hep etraf doldu
Keramet nişanı hu değil midir

Niş fethine âlem tahsin kıldılar
Hâtif sada ile tahsin dediler
Aman deyip küffâr necat buldular
Nusret-i ilâhî bu değil midir

Efendimdir vüzerâlar sultanı
Merhamet sizdedir ey kerem kânı
Senin adaletin tuttu cihanı
Mehemmed biçare kul değil midir

II

Fukara kulların arzıhal kıldı
Ahvaller ziyade perişan oldu
Mâsumlar mektepte okumaz oldu
Mâsumlar duasın alın efendim

Mektebin önünde ahır yapıldı
Hep okuyan sıbyan geri çevrildi
Etme diyenlerin evi yıkıldı
Bunun ilacını görün efendim

Yiyiciler akçe ister cereme
Verilen malımız gelmez kaleme
Perişanlık şâyi oldu âleme
Kullarına imdad kılın efendim

Akşam olur yiyiciler derilir
Fukara kulların kusurun bulur
Haftada hem üç yüz kuruşun alur
Keyfiyet hâlimiz bilin efendim

Silahdâr yazmağa tertip olundu
Gitmeyenler için defter verildi
Üç yüzden ziyade kulun soyuldu
Reaya ahvalin bilin efendim

Yetmiş kadar adam mahbus bulundu
Nice bigünahlar zahimdâr oldu
Mütevellî imam sebebi oldu
Kulların ahvalin bilin efendim

Yetmiş âdem ile ihzar olundu
Reaya kulların hâli bilindi
Üç kimse üstüne hüccet olundu
Hâlimize merhamet kılın efendim

Kara Molla Oğlu araya girdi
Altı kese akçaya halâs buldu
Reayaya cebren sâlyâne oldu
Bize olan zulmü bilin efendim

Otuz kese akça tecrim olundu
Beş çifti olanın ikisi kaldı
Akbet Deveci Osman belâsın buldu
Sâirin hakkından gelin efendim

Reaya kulların çektiler gücün
İmam adam gönderdi töhmet içün
Devletli Beyfendimizin başıyçün
Tezkire edin de sorun efendim

Niş gibi kal’anın fethini kıldın
Koymadın küffardan intikam aldın
Âlemde gazilik şöhretin buldun
Kulların intikamın alın efendim

Kusurum afvinle eyle inâyet
Hafiften tarihi düştü hidâyet
Yoktur keremine asla nihayet
Mehemmed biçare kulun efendim

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Halk Şiiri Antolojisi

Paylaş