1899’da İstanbul’da dünyaya geldi. 18 Aralık 1967’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Suat Tahir imzasını da kullandı. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1911 yılında Mülkiye Mektebi’nde tamamladı. Edebiyat ve Fransızca öğretmenliği(1911-21), Matbuat Umum Müdürlüğü Tetkit ve Telhis (özetleme) kalemi mümeyyizliğinde bulundu. TBMM tarafından Bakü Üniversitesi Edebiyat Tarihi öğretim üyeliğine gönderildi. Orada profesör ve ardından dekanlık görevine getirildi. Yurda döndükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliği, bakanlık müfettişliği görevlerinde bulundu. Kıbrıs Türk Lisesi ve Ankara’da Cumhurbaşkanlığı orkestra müdürlüğü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi müdürlüklerinden sonra Maarif Bakanlığı müşaviri olarak Afganistan’a gitti. 1943’te ordinaryüs profesör ünvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Eski Türk Edebiyatı profesörü olarak atandı. Eylül 1960’da son görevinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Tevfik Fikret ile birlikte Tanin gazetesinde çalışmalarıyla basın hayatına girdi. Bir ara Düşünce adlı bir dergi çıkardı. Daha sonra tarih ve edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla döneminin verimli araştırmacılarından biri oldu. Rumelihisarı Mezarlığı’nda gömülüdür.

ESERLERİ

HİKÂYE: Vuslat-ı Memnua (uzun hikâye, 1908), Ateş Olur da Yakmaz mı (uzun hikâye, 1924).

ŞİİR: Kır Çiçekleri (1915).

OYUN: Hesab İmtihanı (manzum piyes, 1917). DERS KİTABI: Kıraat Dersleri (ilkokulllar için, 1919), Kıraat Dersleri (beş kitap, resimli, 1934).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Türk Edebiyatı Tarihi (1. cilt, Bakü, 1925), Türk Edebiyatı Tarihi (Osmanlı kısmı, Bakû, 1928), Yunan Edebiyatı Tarihi (1928), Azerbaycan Edebiyatı Tarihi (1928), Kıbrıs Türk Alfabesi (1934), Latin Edebiyatı Tarihi (1937), Çağatay Edebiyatı (1937), Tarih-i Edirne, Hikâye-i Beşir Çelebi (1946), Fatih ve Fütuhan (I. C. 1952), Adilşahiler, Hindistan’da Bir İslâm Devleti (1953), Fatih’in Akdeniz ve Adalar Denizi Fütuhatı (1965), Fatih Devrinde Tezhib Sanatı (1966), TevFİk Fikret Mirsad’da (1966), TevFİk Fikret Malûmat’da (1967).

BİYOGRAFİ: Abdülhak Hamid, Ahmet Midhat Efendi, Ahmet  Paşa, Nabizade Nâzım, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Şinasi, Tevfik Fikret (Ziya Paşa ayrı bir eser olarak da basıldı, 1932), Ahmed Hikmet, İsmail Safa, Koca Ragıp Paşa ve Fitnat (1933), Sultan Cem Hayatı ve Eserleri (1951), Gazi Bora Giray (1958), TevfikFikret (1963), Dante (1964), Goethe (1964), Bayron (1965), Şiller (1965), Vagner (1965), List (1965), Babür Şah (1966).

SADELEŞTİRME-ÇEVİRİ-YAYIMA HAZIRLAMA: Risale-i Sultan Hüseyin Baykara (1945), Varaka ve Gülşah (1945), Tarih-i Al-i Osman (Beşir Çelebi Tarihi’nin tıpkı basımı, 1945), Mesnevi-i Penahi (1946), Falname (1946), Bahru’l-Hakaâyık (tıpkı basım, 1960), Tabiatname (tıpkı basım, 1960), Yusuf ile Züleyha (1960), Kaside-i Bürde Tercümesi (Abdurrahim Karahisari’nin tercümesinin tıpkı basımı, 1960), Behçetü’l Hakaayık Mev-’izet’il Halaik (tıpkı basım, 1960), Divan-ı İlahi (tıpkı basım, 1961), Maarifetname (Yusuf Sinan Paşa, tıpkı basım, 1961), Zafer Divanı (1964), Divan-ı Kabulî (minyatürlü, tıpkı basım, 1964), Divan-ı Hamidî (tıpkı basım, 1964).

Paylaş