HAYATI

Şair. 1617’de Bolu’nun Gice köyünde dünyaya geldi. 1683’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Üsküdar Divitçiler’de bulunan tekkenin bahçesine gömüldü. Bolulu Hacı Ali Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris olan Himmet Efendi, Ahmet Bayrami’ye bağlandı. İstanbul’a giderek Davutpaşa camisinde vaizlik yaptı. Bayrami tarikatının himmetiyye kolunu kurdu.

Himmet Efendi’nin aruz ve hece ölçüleri ile yazdığı şiirlerinde Yunus etkisi görülür. Özellikle heceyle yazdığı nefesleri, ilahileri yazmalara Yunus adına kaydedilecek kadar güzeldir:

“Bad-ı sabaya sorsunlar canan illeri kandedir

Bilenler haber versinler canan illeri kandedir”

*

Azığın var mıdır yola gitmeğe

Döşeğin hazır mı varıp yatmağa

Ejderler gibi dem çekip yutmaya

Yerler ağzın açtı haberin var mı”

ESERLERİ

Himmet Efendi’nin Divan’ı ve tarikat ilkelerinden bahseden Tarikatnamesi vardır; ancak bu yapıtların her ikisi de basılmamıştır.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Alemlerin icadına oldu sebeb aşk-ı Huda

Mürşidlerin irşadına oldu sebeb aşk-ı Hüda

 

Cennatı gülzar etmeğe tamuyu pür-nar etmeğe

Alemleri var etmeğe oldu sebeb aşk-ı Hüda

 

Arşı yaratmağa Huda bais nedir bil salika

Bilmez o kim nadan ola oldu sebeb aşk-ı Huda

 

Ya’kub u Yusuf yadına Mecnun u Leyla adına

Aşıkların feryadına oldu sebeb aşk-ı Hüda

 

Himmeti’nin yandı özü kan ile pür oldu gözü

Mansur-veş söyler sözü oldu sebeb aşk-ı Huda

II

Aşık iver canını dildara kurban etmeğe

Andelib iver seher gülzara efgan etmeğe

 

Aşıkın bin canı olsa bezl eder ma’şukuna

Ar edersin zahida bir canı kurban etmeğe

 

Can ü başa kalmayanlar yarımız hem-rahımız

Çün sala oldu bugün uşşaka cevlan etmeğe

 

Gam yemem Himmet demidir arif ol meydana gir

Bir bahane ister ol uşşaka ihsan etmeğe

III

Gönül kuşu eski yuvandan uçtu

Giden gelsin bizimle dost iline

Katarlar bağlandı kafile göçtü

Giden gelsin bizimle dost iline

 

Aşk eseri olan karar bağlamaz

Yüreğinde derd olmayan ağlamaz

Bizi bu yerlerde kimse eğlemez

Giden gelsin bizimle aşk iline

 

Bir garibim adım sanım anılmaz

Yüreğimde yaram vardır onulmaz

Aşk deryası cuş eyledi yenilmez

Giden gelsin bizimle aşk iline

 

Leyl ü nehar akar çeşmimin yaşı

Dost yoluna koyup can ile başı

Aşk ile geçelim dağ ile taşı

Giden gelsin bizimle aşk iline

 

Derviş Himmet aydur onu bilenler

Medhin okur anda varıp gelenler

Delilimiz oldu pirler erenler

Giden gelsin bizimle aşk iline

IV

İlahi zulmet-i cürm ile durdum

Nedamet eyledim estağfirullah

Uyup şeytan-ı nefsime kul oldum

Nedamet eyledim estağfirullah

 

Eğer kılmaz isen ya Rabbi çare

Yüreğimde onulmaz işbu yâre

Kulun kapunu koyup kande vare

Nedamet eyledim estağfirullah

 

Benim isyanım payanı yoktur

Bilürem rahmetin deryası çoktur

Usata bab-ı gufranın açıktır

Nedamet eyledim estağfirullah

 

Günehden her ne kim ya Rabbi kaldı

Peşiman oluben cürmüni bildi

Diyerek Hikmeti kapuna geldi

Nedamet eyledim estağfirullah

KAYNAKÇA: Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 721-722

Paylaş