HAYATI

Divan şairi. Konya’da dünyaya geldi. 1575’te Konya’da hayatını kaybetti. Asıl adı Mahmut’tur. Eğitimini yarıda bırakan Helaki, imamlık mesleğine girdi. Yarhisar caminin imamı olarak görev yaptı. İyi derece Farsça bilen Helaki’nin şiirlerinde sade, pürüzsüz ve akıcı bir dil dikkat çeker. Şair, ayrıca şiirlerinde Türkçe deyimler ve atasözlerini kullanımında gösterdiği ustalık ile de dikkat çeker.

ESERLERİ

Helaki Divan’ı 1982’de Dr. Mehmet Çavuşoğlu tarafından yayımlandı.

ESER ÖRNEKLERİ

MURABBA

Kemal-i vech ile seyrin görenler dar-ı dünyanun

Safa-yı kalb ile zevkin sürenler her temaşanun

Nazirin görmedi hergiz bu iki şehr-i zibanun

İlahi yıkma bünyadın Sitanbulun Kalatanun

*

Birinün ravzas bag-ı behişt sahnı cennetdür

Birinün devhası Tuba mişalı dürlü ni’metdür

İçinde bir nefes dirlik dirilmek hoş sa’adettür

İlahi yıkma bünyadın Sitanbul Kalatanun

*

Birinde çeşmeler aynen tüsemma selsebil olmış

Birinde hamr ırmağa akar her sü sebil olmış

Hava vü ab-ı cennetten safa-bahş u cemil olmış

İlahi yıkma bünyadın Sitanbul Kalatanun

*

Birinde kul oğulları cefa vü hışm u kin eyler

Birinde kafir oğlanı müselman kasd-ı din eyler

Görenler bu iki şehri hezaran aferin eyler

İlahi yıkma bünyadın Sitanbul Kalatanun

*

Bir zevk u safa içün behişt-i cavidanidür

Biri şevk u neşat içün Firdevs-i sanidür

Safa kanı vefa meydanı işret gülsitanıdur

İlahi yıkma bünyadın Sitanbul Kalatanun

*

Helaki bir dahi görsem Sitanbul u Kalatayı

Edeb anmaz idüm Mısr u Semerkand u Buharayı

Diri oldukça dünyada ederdüm bu temennayı

İlahi yıkma bünyadın Sitanbulun Kalatanun

GAZEL

Âşüfte eyledi beni bir şûh u şen güzel

La’lîn-kabâ vü zer-küleh ü sîmîn-ten güzel

Tûbâ-hırâm u sidre-kıyâm u semen-izâr

Bâlâ bülend ü mûy-ı miyân u beden güzel

Îsâ-nefes geçer anuñ [ammâ ki şîvesi]

Âdemler öldürür iñen âfet iñen güzel

Bitmez çemende ancılayın bir nihâl-i serv

Gül-berg-rû vü mû leb-i gonçe dehen güzel

Görse nihâl-i kaddini vakt-i hırâmda

Tutmazdı böyle kendüyi serv-i çemen güzel

Bu şekl-i şâh u bu gül ü şimşâd u nârven

Ol serv-kadde öykünür imiş iñen güzel

Şol tıfl-ı nâ-resîde Helâkî zamânede

Zâhir degül mi olacagı şimdiden güzel

KAYNAKÇA: Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

 

Paylaş