HAYATI

Divan şairi. 1691’de Erzurum’da dünyaya geldi. 1763’te Erzurum’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmet. Erzurum Hatuniye Medresesi müderrislerinden olan Kara Bekir’in oğludur. Öğrenimini babasının yanında gördü. Müderrislik ve Erzurum müftülüğü yaptı. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın yetiştirdiği öğrenciler arasındadır.

Tefsir ve fıkıh alanlarında da ürünler verdiği biline Hazik, döneminin tanınmış, usta divan şairlerinden biri olarak kabul edilir. Şiirlerinde sade, düzgün ve temiz bir dil görülür. Ağırbaşlı bir anlatımı vardır. Klasik mazmunları ustalıkla kullanır, şiirlerinde tasavvufi aşkın yanında ara sıra maddi aşka da yer verir. Kısaca Hazik’i yaşadığı devrin en önemli şairlerinden biri olarak gösterebiliriz.

ESERLERİ
  • Divan (1900’de basıldı)
  • Ta’likat ala Tefsiri’l-Beyzavi
  • Fetvalar
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Nutk-ı Mesih la’l-i leb-i dilberinden
Ab-ı Hızır piyale-i can-perverimdedir

Bir bülbülüm ki harlara etmem iltica
Verd-i cemal zir-i nikab-ı perimdedir

Olsa aceb mü bademizin mevci ateşin
Aks-i izarı sagar-ı nazik-terimdedir

Kimdir bu rüzgarda asude-hal olan
Tarih-i sergüzeşt-i selef ezberimdedir

Her çend bezm-i meygededen dur düşmüşüz
Zevk u sefası yad-ı neşat-averimdedir

Peymane-gir-i vuslatım amma ne fa’ide
Bim-i mezakı hatır-ı gam-müsterimdedir

Hazık zamanede kim olur peyverin senin
Nazm-averan-ı Rum benim defterimdedir

GAZEL II

Dest-i ümidi zeyl-i recadan kes istemez
Miskin külale-şifteyi üz kes istemez

Endazeden birun sitemin ta-be-key felek
Senden berehne cameliğe atlas istemez

Dünyada tül-i ömr ile asayiş isteyen
Azar u kimseye çün kerkes istemez

Mukbil hemişe dide-i a’adaya har olur
Rah-ı emelde pişrevi derr-i pes istemez

Almaz meşammı Nükhet-i peymane zahidin
Meşhurdur ki buy ı güli hunfes istemez

Nevbetle ah lazım imiş giryeden bedel
Bari olursa cuy-ı sirişki es istemez

Ruhsarı üzre olmadığından gubar-ı hat
Etdim traş gülşen-i hüsni has istemez

Teşbih olunsa serve kad-i yar incinür
Doğrusu şimdi rast sözü bir kes istemez

Evza-ı serv ile güzelim açma dağ-ı nev
Kaşanamiz şitada bizim menfes istemez

Habs olsa bi’r Yusuf’a etmez tenezzülü
Çah-ı zekandan özge gönül mahbes istemez

Hami Efendi nazmına nazire istemiş
Hazık olursa pişrevi issi pes istemez

KAYNAKÇA: Güftâ, Hüseyin (2001). Erzurumlu Şair Hâzık. İstanbul: Dergah Yay.134, 272, 275.

 

 

Paylaş