HAYATI

Divan şairi. Bursalı Seyyit Mehmet Çelebi. Bursa’da dünyaya geldiği bilinen Haşimi’nin doğum tarihi hakkında tam bir bilgi yok. 1631’de İstanbul’da vefat etmiş ve burada gömülmüştür. Bursalı Beliğ’in söylediğine göre saraç esnafından ve bayramiye tarikatındandır. Müderrislik ve kadılık rütbelerine ulaştığı biliniyor. Haşimi’nin, kasidelerindne I. Ahmet’in sadrazamı Nasuh Paşa tarafından korunduğu anlaşılıyor.

Cevdet Paşa’nın Belagat-ı Osmaniye’de tarih düşürmenin imamlarından saydığı Haşimi tarihleri ile adından söz ettirmiştir. Baki’nin ölümüyle ilgili şu dizesi, “Fenaya verdi cismi Baki kaldı ismi alemde” ve şiddetli soğuk havaların yol açtığı görülmemiş bir olayı konu alan tarihi ünlüdür: “Yol oldu Üsküdar’a bin otuzda Akdeniz dondu”.

Bir beyit:

“Arz eyleme nadana ruhun genç-i nihan ol

Gir gönlüne erbab-ı hakkın gevher-i kan ol”

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

KASİDE-İ HAŞİMİ DER-NA’T-İ HAZRET-İ MUHAMMEDÜ’L-ARABİ

Ya Rasülallah çü sensin sadr u bedr-i ka’inat

Mefhar-ı peygam-beran ü mazhar-ı zat ü sıfat

*

Kaşlarun Nun ve’l-kalemdür Sure-i Kevser lebün

Saçların Ve’l-leyl ü haddün nokta-i Ve’n-nazi’at

*

Sensin ol makbül-i hazret sensin ol sultan-ı din

Mushaf-ı hüsnünle zahir ayet-i Ve’n-naşitat

*

Kabe Kavseyna irüşdün oldı mi’racün temam

Sırr-ı Sübhane’l-lziden toldı kalbün varidat

*

Meh cebinün gurra-i ser-levha ‘arş-ı berin

Gün yüzün Ve’ş-şems ü hattun ayet-i Ve’l-adiyat

*

Sen ne ma’den gevherisin bilsem ey dürr-i yetim

Mürdeye canlar bağışlar sözlerün ab-ı hayat

*

Kakül-i ‘anber-şemimüm hoş safa-yı dil-kuşa

Sünbül-i firdevse benzer kim saçılmışdur zübat

*

Olmasan sen yaradılmazdı aya mahbüb-ı Hak

Nüh-felekle heşt-cennet heft-zemin ü şeş- cihat

*

Ol benan-ı mu’ciz-asarun ki şakk itdu kamer

Sad-hezaran aferinler zi ‘acayib mu’mimat

*

Didi sensin ya Muhammed çün kim hatmi’l mürselin

Sana hakdan nazıl oldı Sure-i Ve’l mürselat

*

Ka’beyi feth itdügün dem ey emin-i genç-i Hak

Cümle bütler batıl oldı yıkılup Lat u Menat

*

Sen ne burcun mahısın kim Cebra’il peykün senün

Turfetü’l-‘ayn içre irdi Sidreden açup kanat

*

Sensin ol mir-i şeri’at ya imame’l-Müslimin

Ma’den-ı lutf u mürüvvet menba’-ı sıdk u sıfat

KAYNAKÇA:  Karaca, Oktay Selim (hzl.)(1995). Haşimî Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 44), Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. C. 2. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 488-489.

Paylaş