İstanbul’da dünyaya geldi. 1564’de Kütahya’da hayatını kaybetti. Gerçek ismi bazı kaynaklara göre Ali, bazı kaynaklara göre de Mehmet’tir. Halveti tarikatına bağlanan Fazli, dönemin ünlü şairi Zati’de destek gördü. Şehzade Mehmed’in sünnet düğününde okuduğu kaside ile Kanuni Sultan Süleyman’ın ilgisini çekti. Bu olaydan sonra Şehzade Mehmed, Şehzade Mustafa ve Şehzade Selim’in divan katipliklerinde bulundu. Kanuni döneminde görev yaptığı son makam Reissülküttaplık (Dış İşleri Bakanı) oldu.

Dönemim şairlerini anlatan tezkirelerde Fazli’nin şiirlerinden övgü ile söz edilir. Kaynaklarda var olduğu belirtilen Divan’ı bulunamamıştır. Bin kadar tasavvufi rubaisi vardır.

ESERLERİ

Hümâ ve Hümâyûn (5000 beyitlik mesnevi), Gül ve Bülbül (Şehzade Mustafa’ya sunduğu bu mesnevisi en tanınmış eseridir. 1533’te tamamlandı. 1834’te Almanca çevirisi ile birlikte Peşte’de basıldı), Naklistan (Sadi’nin Gülistan’ı tarzında mensur hikâyeler).

Paylaş