HAYATI

Şair. Edirne’de dünyaya geldiği bilinen Emri’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1575’te Edirne’de vefat etmiş ve burada gömülmüştür. Edirne’de iken Baki ile tanıştığı söylenir.

Latifi, Emri için “Şuara-yı asr arasında hayal-i hasa kadir ve icad ve tasavvufta naziri nadir kimesnedir” diyor. Gerçekten, özellikle gazellerinin kendine özgü buluşlarla imgeler ördüğü görülür:

“Çeşm-i ruhsarına öykünse nola nergisle gül

Anların yüzün gören açmıştı ey Emri saba”

Fars dilini iyi bilen Emri muammalarıyla da ün salmıştır.

ESERLERİ

Divan’ı basılmadı. Attar’dan çevirdiği Pend-i Attar adlı yapıtı ise basıldı. Riyazi, Emri’nin Husrev ü Şirin adlı bir mersiyesinin de bulunduğunu söyler.

ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Nakd-ı eşküm gördi ol pir olası sögdi bana

Bu meseldir kim erenler nakde eylerler dua

*

Didiler başun yarar ol yar-ı sengin-dil sakın

Başuma teklif idüp didüm ki yarasa n’ola

*

Ey kaşı ya tanıyup mülk-i fenaya gitmeğe

Canuma fir gönderür ucı demürlü bir asa

*

Bağlayayın zülfi zincirine dildarun seni

Eyleyeyin ey dil-i divane bu bendi sana

*

Çeşm-i ruhsaruna öykünse n’ola nerkisle gül

Anların yüzin gözin ey Emri saba

GAZEL II

Leblerün gonca yanağun gül-i handan olmış

Hüsnün ey serv-i sehi taze gülistan olmuş

*

Anberin kaküline sünbül benzetdügimi

İşidüp ol sanemün zülfi perişan olmış

*

Halka halka görinen kakül-i pür-çin degül

Dideler ki anun hüsnine hayran olmış

*

Kaküli cim anun kaddi elif kaşları nun

N’ideyim  anı ki başdan ayağa can olmış

*

Hasret-i la’lün ile can virür sanma Emri

Gözleri kan akıdur üstine hayran olmış

GAZEL III

Gam çeker gönlüm gözümdür keffe-i mizan ana

Simden dirhemler oldı eşk-i dür-efşan ana

*

Jeng sanma fir-i hünrizünde ey kaşı keman

Yüzüme sürdükçe çeşmümden bulaşmış kan ana

*

Subha dek yansa aceb şem’ sabahlamış durur

Ah-ı dil-süzum okundan öteşin peykan ana

*

Hak olan bi-dil öperken ayagun toprağını

Kebkebün yeri degül urmış durur dendan ana

*

Mahı kim teşbih eder cana gül-i ruhsaruna

Yaraşurdı hal-i zerd olsa meh-i taban ana

*

Gabgab-ı dildar içün olmasa sergerdan tab

Kej nazarla bakmaz idi galiba çevgen ana

*

Emri-i dil-hasta derdünle za’if olmış durur

Hoşça tutsun teb ecel irgürmesün hicran ana

MUAMMA I

Seyahat kasdına çünkim tutup Emri bihad yol

Gidersen kimde kim gördünse ma’ni ana talib ol

MUAMMA II

Azürde kakül yaratdı canı gamzede

Oldı pes sevda-yı derpa ile berhem-zede

TARİH I

Bu haleti işidüp Emri-i hazin dedi tarih

Hezardan feleg-i dün ayırdı berk-i güli ah

TARİH II

Emriya bu bir güzel tarih olur

Padişeh başın keserse va’izün

KAYNAKÇA: M. A. Yekta Saraç, Emrî ve Dîvanı (doktora tezi, 1991), İÜ Ed.Fak, Köprülü, Edebiyat Araştırmaları I, s. 378.

 

Paylaş