HAYATI

XV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Tezkirelerde atalarının Şiraz’dan, kendisin de Türkistan’dan olduğu belirtilerek Hacı Bayram’ın “hulefasından” ya da “ehibbasından” olduğu söylenir. Sultan Orhan döneminde “suhur etmiştir” (Latifi).

Şeyh Elvan-ı Şirazi yalın bil dille tasavvuf etkisinde şiirler yazmış, gerek dil, gerekse ses açısından divan şiiri ile çağa egemen olan Yunus tarzı şiirin bir bileşimine varmak istemiştir. Yapıtlarında divan şiirinin mazmunlar dünyası, Yunus Türkçesi ve ilahilerin ezgisi bir aradadır:

“Ne vakıalar geçti ki defterlere sığmaz

Şirazi ile sevdiğinin arelerinden

*

Bir gonceyi sevdim ki bugün güller içinde Cananelik eyler

Bağlandı gönül zülfüne sünbüller içinde Divanelik eyler”

Mecmua ve tezkirelerdeki şiirlerinin dışından bir de Gülşen-i Raz tercümesi vardır. Mahmud’ı Şebüsteri’nin bu ünlü tasavvufi yapıtı mesnevi biçiminde, oldukça yalın bir dil ile çevirmiştir.

ESERLERİ

Gülşen-i Raz: Tercüme. Peygamberliğin mertebeleri ve Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstünlüğünü, birlik sırrına vakıf olmak, Mansur’un Ene’l-hakk dediği nokta, Hak ve halk, üç türlü ölme ve üç türlü yaşama, zülf, hat, hal, harabat, tersa ve zünharın tasavvufi anlamları üzerine yazılmış bir eserlerdir. 3000 beyitten fazladır.

ESER ÖRNEKLERİ
GÜLŞEN-İ RAZ

Çü sensüzlik şarabın içesin sen

Ola kim kendözinden geçesin sen

*

Bu bihodlik şarabın içegörgil

Vücudun katresin bahri irürgil

*

İç ol meyden ki cam-ı cam yüzidür

Kadeh virici mestane gözidir

*

Taleb eyle iç ol meyden peyapey

Ki fariğdür kamu sağardan ol mey

*

Bu hamradur, piyale vech-i baki

Sakaahum Rabbühüm’dür ana saki

*

Tahür adına dirler ol şarabun

Kim andan hayr olur aynı serabun

*

İçersen andan içgil kim andur

Seni senlik hudüsinden andır

*

Mülevveslikden ol dem pak olursun

Cemil korhudan bi- bak olursun

*

İkiliğe düşersin hest olıcak

Biriyle bir olursun mest olıcak

*

İlahi hamr ile Hak bilişi ol

Bu halk içinde tap eyü kişi ol

*

Şarab-ı germi nüş it serd olınca

Düriş merdane ol namerd olınca

*

Değül Hakkaa ki esrükten eyık yığ

Ayık yüriyen ademden uyuk yığ

*

Cüda düşen kişi hak Hazretinden

Peşimalık çeker çok fırkatinden

KAYNAKÇA: Elvân-ı Şîrâzî, Tercüme-i Gülşen-i Râz, Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 173, Şebüsterî, Gülşen-i Râz (trc. Abdülbâki Gölpınarlı), İstanbul 1989, mütercimin girişi, s. I-XXII.

Paylaş