HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Biçare’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1657’de İstanbul’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Abdullah b. Şaban olan mutasavvıf, şiirlerini önceleri “Abdî” daha sonraları ise “Bîçâre” mahlasıyla yazmıştır. Halveti tarikatından olduğunu, Atikali’deki Kasım Çelebi zaviyesinde şeyhlik yaptığını biliyoruz. 1655’te Kılıç Ali ve Fatih camilerinde vaizlik yapmıştır.

Genellikle aruz ölçüsü ile şiirler yazan Biçare, sonraları Abdi mahlasını kullanmıştır. Heceyle yazdığı ilahileri de vardır. Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerini bir divanda toplamıştır.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ

I

Ayrılıktan eyleyelim ah ü vah

Gitti elden şehr-i rahmet elveda

Gayib oldu üstümüzden böyle mah

Gitti elden mah-ı rahmet elveda

 

Ey diriga bilemedik kadrini

Hakkı üzre edemedik şükrünü

Etti viran gönlümüzün şehrini

Gitti elden mah-ı rahmet elveda

 

Olmuş iken cümle eşya nura gerek yok

Dolmuş iken zikr-i Hak’la garb u şark

Kainata düştü ateş oldu hark

Gitti elden mah-ı rahmet elveda

 

Cümlemizden ide hoşnut Hak anı

Göstere hem yine geldiği günü

İzzet ile döndürüp bizden yönü

Gitti elden mah-ı rahmet elveda

 

Ağla Biçare demadem firkate

İrişesin ta ki ıyd-ı vuslata

Bitmiş iken cümle alem rahmete

Gitti elden mah-ı rahmet elveda

II

Narın ile serapa

Yaktın beni ya Rabbi

Kalmadı vücud asla

Yaktın beni ya Rabbi

 

Lutfuyle olup nazır

Hüsnüyle olup zhair

Aşk zencirine ahir

Taktın beni ya Rabbi

 

Aşkınla olup hayran

Derdinle olup giryan

Ta zata değin her an

Çektin beni ya Rabbi

 

Çek etmiş iken hırka

Düş olmuş iken garka

Kalsun deyüben fırka

Kaktın beni ya Rabbi

 

Biçare-i naşada

Mazhar edip imdada

Kullarını irşada

Diktin beni ya Rabbi

III

Ya ilahi düştüğüm yerde koma kaldır beni

Nice demdir ağlarım bir demde de güldür beni

 

Vaslının sevdasına kamilin verdim cemi-i varımı

Müflis ü biçareyim nurun ile doldur beni

 

Padişahım şol zaman kim da’vet edersin beni

Zatın ile kıl tecelli ba’dehu öldür beni

 

Bir kerem kanı Huda’sın ya kerim ü ya rahim

Rahmet ü gufranının deryasına daldır beni

 

Bahr-ı hayrette gezer Biçare’yim ya Rabbena

Rüzgarın kıl muvafık vuslata irgür beni

IV

Tut elin bir kamilin Rahman’a irgürsün seni

Hizmet eyle sıdk ile sultana irgürsün seni

 

Varlığını terk edip Mevla’ya ikbal et müdam

Katrenden geç lücce-i ummana irgürsün seni

 

Hak-i pay ol yoluna sür ayağına yüzünü

Padişah-ı vakt olup unvana irgürsun seni

 

Arayuben bulagör erken tabib-i hazıkı

Derdini et i’tiraf dermana irgürsün seni

 

Gel berü Biçare’den algil haber etme inad

Hak kerimdir lutf ile ihsana irgürsün seni

KAYNAKÇA: Ergun, Saadettin Nüzhet (1943). Türk Musikisi Antolojisi. C. 1. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yay. 68, Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yay.

Paylaş