HAYATI

Divan şairi. Mora’da dünyaya geldiği bilinen Beliğ’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1760’ta Eski Zağra’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mehmet Emin’dir. Divanındaki şiirlerinden anlaşıldığına göre, gençliğinde doğduğu şehir Mora Yenişehiri’den ayrılarak İstanbul’a geldi. Ancak bir süre sonra İstanbul’a değerinin anlaşılamadığı düşünerek Mora’ya geri döndü. Klavrata kasabasında kadılık yapan Beliğ’in yaşamı sıkıntı içinde geçmiş, Eski Zağra kadısı iken yaşama veda etmiştir.

Beliğ, belki İstanbul dışında yaşadığı için, belki de başka nedenlerden dolayı çağının değeri anlaşılamamış şairlerinden biridir. Şiirde akıcılığın peşinden koşmuş, resmi değil hareketi yakalamaya çalışmıştır:

Neşe-i bade ile gerdiş-i çeşm etse o şuh
Mest olur anı gören nara-i mestane çeker

Bu tasvirde canlı olana kayış, özellikle müseddes terci-i bend biçiminde yazılmış Hammamname, Berbername, Sakiname şiirlerinde karşımıza çıkar:

İğneden ipliğe dek hal-i dili yâre dedik
Çak-i pireheninden bedenin gördüm ilk
Döğme öksüzcedir eylerse dahi serkeşlik
Yakasın devşirip ol afeti sıkma dibelik
Uydurursa peşine vasla-i yar-i ağyar
Sonra yanında dikiş tutmaz o ipsiz mekkar

ESERLERİ
  • Dîvân
  • Hecr-i Visal
  • Berbername
  • Hammamname
  • Sakiname
  • Kefşgername
  • Hayatname-i Dilsüz
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER 

GAZEL I 

Ruyun ki senin mihr-i dırahşan gibi parlar
Mercan lebin la’l-i Bedahşan gibi parlar

Ey meh ne zaman sine-i billurunu açsan
Nezzarede ayine-i taban gibi parlar

Alude-i hun eyleyeli eşk dermadem
Çeşmimden müje pençe-i mercan gibi parlar

Arz eylesem ol şuha ne dem suz-ı derunu
Serkeşlik edip ateş-i suzan gibi parlar

Seyr eyle saf-ender-saf olup kaşı kemanın
Her bir müjesi navek-i peykan gibi parlar

Ol fitne gerek pertev-i hurşid-i ruhundan
Ebru-yı siyeh hançer-i bürran gibi parlar

Ruyu olıcak mihr-i cihan-tabe mukabil
Tıg-i nigeh-i gamzesi yalman gibi parlar

Söz yok hele rengini-i mazmuna Beliğa
Her beyti birer şem’-i füruzan gibi parlar

GAZEL II

Müje çeşmimde güya ateşin mismardır sensiz
Reh-i nezzareye nevg-i nigahım hardır sensiz

Hayalin düşte görmek arzu-yı dide-i candır
Göz açmak habdan her subhdem duşvardır sensiz

Reh-i kuyunda hemrah olsa da geh pes gider geh piş
Ki benden galiba sayem dahi bizardır sensiz

Kıyametler kopar her göz yumup açınca çeşmimde
İki canibde müjganım saf-ı peygardır sensiz

Havasa ab ü tabı nükhet-i ruyun verir yohsa
Şemim-i buy-ı gül duş-ı dimağa bardır sensiz

Beliğ’e nuş-ı camı dest-i lütfun hoşgüvar eyler
Güzergah-ı geluya meve-i bade hardır sensiz

KAYNAKÇA: Demirel, Gamze (2005). 18. Yüzyıl Şairlerinden Belîğ Mehmed Emîn Dîvânı: İnceleme- Tenkitli Metin- Tahlil. C. 2. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi. 1.

Paylaş