HAYATI

Tezkire yazarı ve şair. 1717’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1786’da İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Hüseyin’dir. Babası Rumeli kadılarından Aziz-zâde Mustafa Mustafa Naîm Efendi (ö. 1737) olduğundan Aziz-zâde Hüseyin Râmiz Efendi olarak tanındı. Önce babasından dersler alan Azizzade Ramiz, onun ölümü üzerin eğitimini kardeşlerinin yardımları ile tamamladı. Mülazemetini takiben müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Ramiz devrinde bilim insanı ve tarihçi olarak tanındı.

ESERLERİ
  • Zübdetü’l-Vâkı‘at: Sultan III. Mustafa devrini anlatır.
  • Âdâb-ı Zurafâ

Râmiz’in Zübdetü’l-Vâkı‘at ve Âdâb-ı Zurafâ’da bazı şiirlerine rastlanmaktadır. Bunların dışında kaynaklarda gösterildiği halde kütüphanelerde bulunmayan Zahîr-i Hukkâm, Hadîkatü’l-Vüzerâ Zeyli, Devhatü’l-Meşâyih Zeyli, Hamîletü’l-Küberâ Zeyli ve Keşfü’z-Zunûn Zeyli adlı eserleri de vardır.

ESER ÖRNEKLERİ
RAMİZ TEZKİRESİ’NDEN

DÜRRİ-İ VANİ

Diyar-ı Van’dan hicret ve darü’l-murad olan mahmiyye-i İstanbul’a azimet edip dürr-i sadef-i irfan olan zat-ı alişanları şayan-i itibar-ı rical-i devlet olmadığın tarikı hacegane duhul ile kam reva 1125 senesi recebinde sahib-i tarih Na’ima Efendi yerine Anatolu muhasebecisi mansıbıyla dide-i amal ü intizarı ruşena ve 126 senesi muharreminin 27 inci günü sipah kitabetiyle kam reva ve ayn-ı itibarı sürme-i iltifat ile pür-cila olmuş idi. Ba’dehu Cizye muhasebecisi olup 1131 senesi Şa’banında Şıkk-ı Sani defterdarlığı payesi ile tevkir ve acem sefaretiyle diyar-ı İran’a tesbir kılınmışlar idi. İtmam-ı hizmet ile avdetlerinde 1134 Saferinde baş muhasebe mansıbiyle karin-i itibar ve izzet olmuşlar idi. 1135 senesi rebi’ü-l-evvelinin 21 inci günü azm-i huld-ı berrin ve ve Şeyh Vefa Cami-i Şerifi hatiresinde tedfin olunup seng-i mezarına Galatalı Hafız merhumun bu beyt-i tarihi tahrir olundu.

Tarih:

Sadef-i lahd-i Aden’de yer edip dürri-i saf

Kabr-i Dürri ola dar-ı güher-i kan-ı ata

KAYNAKÇA: Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 06.05.2014]. 163, İpekten, Haluk, Mustafa İsen (1998).“XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı”. Türk Dünyası El Kitabı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 260, Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî –  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 322, Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 276-277

Paylaş