HAYATI

XVIII. yüzyıl saz şairi. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Elimizde bulunan destanına bakarak XVIII. Yüzyılda hüküm süren padişah III. Mustafa devrinde cereyan eden Türk – Rus savaşları sırasında hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Aşık Sadık tarafından kaleme alının bu destan, ordunun Babadağ kışlağındaki durumunu tarihi gerçeklere uygun bir şekilde dile getirmektedir. Ayrıca Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde aynı yüzyılda yaşamış 1788’de Yusuf Ziya Paşa’nın Avusturyalılara karşı kazandığı zaferi anlatan destanın sahibi Âşık Sâdık’ın da aynı şair olabileceği ifade edilmiştir.

ESER ÖRNEKLERİ
DESTAN

Gör şu Felek bize âhır neyledi
Danacı Vezîri zebûn eyledi
Yedi bin dana salyane eyledi
Kalmadı danamız, bil, Pâdişâhım

Bir yanı Babadağ, bir yanı İster
Yâ Rab bize bunun vüs’atin göster
Sabah kahvaltısı dört dana ister
Aç kaldık elinden, bil Pâdişâhım

Kudretten yaratmış anı Bârî’si
Gelmemiş cihâna bunun sânîsi
Sabah kahvaltısı dana yahnisi
İk(i) okka kimyonla, bil Pâdişâhım

Bölük sipâhileri otluk satar
Ordu-yı hümâyûn mandaya bakar
Paşalılar çadırda yahni kapar
Yahn(i) kapma kârımız, bil, Pâdişâhım

Orduyu seyrettim: Bir çarşı pazar
Serdengeçt(i) ağaları ormanda gezer
Lût kavmi döğüşür, put kavmi bozar
Askerin lûtî’dir, bil, Pâdişâhım

Poşu’nun saçağı topuğun döver
Oturmuş kahvede, kendim över
Taburu görünce dağlara iver
Asker(‘in) pestilcidir, bil, Pâdişâhım

Orduda kurmuşlar bir döner dolap
Nâmımız çağrışır Şam ile Halep
Kulların çağrışır şerbetle salep
Asker(in) pestilcidir, bil, Pâdişâhım

Başına sarınır Bağdat poşusu
Sırtına yüklenmiş Mısır çarşısı
Elinde gezdirir biber turşusu
Asker(in) yoğurtçudur, bil, Pâdişâhım

Esir ettik biz askerin gencini
Bize atar misket ile zinciri
Kulların çağrışır taban inciri
Kulların bakkaldır, bil, Pâdişâhım

Okundu ezanlar, gelmedi imam
Tevarihler yazar, vakitler tamam
Orduda yapmışlar keçeden hamam
Asker(in) tellak’tır, bil, Pâdişâhım

Bunu böyle diyen Sâdık kulundur
Dilersen afveyle, dilersen öldür
İnanmazsan orduya casus gönder
Söz(üm) yalan değildir, bil, Pâdişâhım

KAYNAKÇA: Köprülü, M. Fuad (2004’de). Saz Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay, “Sâdık” (2007’de). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi . C. yedi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 405.

Paylaş