HAYATI

Divan şairi. 1737’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1780’de Belgrad’da vefat etti. Babası ünlü Topal Osman Paşa’nın oğlu Ahmet Paşa’dır. Asaf Mehmet Paşa, III. Osman döneminde kapıcıbaşı oldu, mir-i miranlık rütbesi ile atandığı Köstendil mutasarrıflığını, Agriboz, İnebahtı ve son olarak da Ohri mutasarrıflığı görevleri izledi. Ordu-yı Hümayün’a memur edildi. Vezaret rütbesi ile Selanik, Halep ve Belgrad valilikleri izledi.

Asaf mahlasını kullanan Paşa’nın şiirlerine tezkireler ve dönemin mecmualarında rastlanmaktadır. Bursalı Mehmet Tahir’e göre “şiirle iştigali az olmakla beraber şairane ve hakimane eş’arı vardır.” Bir beyit:

“Asaf serab-ı aşk ü muhabbetle mest olan

Ta haşderek yaşarsa da mahmur olur mu hiç”

ESERLERİ

Asaf Mehmet Paşa’nın ürünlerine tezkireler ve benzeri kitaplarda rastlanır. Düzenlenmiş bir divanı yoktur.

ESER ÖRNEKLERİ
GAZELLER

GAZEL I

Her dil çerağ-ı aşk ile pür-nur olur mu hiç
Her tude-i siyeh cebel-i Tur olur mu hiç

Ar eyleyen mülazemet-i mey-füruştan
Beynelhavas Cem gibi meşhur olur mu hiç

Kibrit-i ahmer idüğini haki derk eden
Devlet-seray-ı meygededen dur olur mu hiç

Her şeb şerefte leyle-i kadr ile bir midir
Cild-i dele muadil-i sammur olur mu hiç

Pa-der-heva-yı devleti iz’an ü fehm eden
Deh ruze cah-ı dehr ile mağrur olur mu hiç

Kasr-ı muradı hak ile yeksan olanların
Viraneseray-ı hatırı ma’mur olur mu hiç

Dilşad olan hayali ile bezm-i yardan
Surette dur olursa da mehcur olur mu hiç

Asaf şarab-ı aşk u mahabbetle mest olan
Ta haşre dek yaşarsa da mahmur olur mu hiç

GAZEL II

Düşüp hayal-i leb-i yâre mest olup kalmış
Şarabhanede dil meyperest olup kalmış

Feragat eyledi var ola dökmeden kanım
Levend-i gamzesi hançer bedest olup kalmış

Uruldu ayağa kala-yı ma’rifet sad hayf
Dükkan-ı dehrde mikdarı pest olup kalmış

Edip umurunu dilbend-i gerden-i teslim
Mukim-i hayme-i ahd -i Elest olup kalmış

Piyale-i ser-i fağrur -ı şahı gör Asaf
Cihanda cam-ı Cem- asa şikest olup kalmış

 

KAYNAKÇA: Ömer Faruk Akün, Türkiyat Mecmuası, c: XIV

Paylaş