HAYATI

XVI. yüzyıl divan şairlerinden. Kaynaklarda adından bahsedilmeyen şairin yaşamı üzerine kimi bilgiler divanındaki kayıtlardan çıkarılmaktadır. Bir gazelinden 1562’de dünyaya geldiği, bir mersiyesinde Muhiti’nin dervişi olduğu anlaşılmaktadır. Kerbela’ya gittiği ve bir ara hastalandığı yine divanından öğrenilmektedir.

Şiirlerinde Hurufi inancını yansıtan Arşi’nin divanı aynı mahlası taşıyan başka Arşilerle karıştırılmıştır.

“Kaşınla kirpiğin zülfün kitabullah imiş bildim

Yüzünde yazılı esma-i Fazlullah imiş bildim”

diyecek kadar içten bir hurufidir.

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ

I

Şem’-i ruhunla canum suzan olur kalur mı

Dil bülbüli kafesde nalan olur kalur mı

*

Nar-ı firak-ı ışka ya Rab dil-i garibüm

Tennur-ı sinem içre biryan olur kalur mı

*

Beytü’l-hazende bir şeb Yakub-u cana ya Rab

Ol Yusuf-ı azizüm mihman olur kalur mı

*

Meydan-ı ışk içinde bu kelle guy-asa

Çevgan-ı zülf-i yara galtan olur kalur mı

*

İy Gülizar-ı vahdet vahdet kuyunda Arşi-i zar

Handan olur mı yoksa giryan olur kalur mı

II

“Kelam-ı zat” idüm “kün” emri irad olmadın evvel

Bu hak ü bad ü ab ü ateş icad olmadın evvel

*

Gezerdüm üç yüz altmış menzili gün gibi şeb-ta-ruz

Bu eflak-ı zümürrdin-fam bünyad olmadın evvel

*

Bana bildirmiş idi sırr-ı esamanun beyanın hep

Melaik zümresine adem üstad olmadın evvel

*

Yedi çille çıkardum Kehf’de eshab-ı Kehf ile

Dokuz a’dadı üç yüz üzre müzdad olmadın evvel

*

Vücudun hüllesin yapmışdı ışkun sad tınab içre

Kelimullah’a “arz-ı kudis” miad olmadın evvel

*

Anılmuşdum hezeran nam ile dergah-ı Mevla’da

Cihanda her kişi bir adem ile yad olmadın evvel

*

Beka-yı zat ile olmışdı memlü Arşiya gönlüm

Teb hak-i fena mülkinde berbad olmadın evvel

III

Zat-ı ezelüm sıfata geldüm

Nutk-ı ahadum cihana geldüm

*

Mesken bana arş-ı la-mekandur

Seyretmeğe kainata geldüm

*

“Si vü dü”yü müfred-i kadimüm

Kırk günde mürekkebeta geldüm

*

Üç altında masiva görindüm

On dörtle muhakkemata geldüm

*

Gördün Hakk’ı arş-ı üstüvada

On yedi kerre salata geldüm

*

Dört unsur u üç mevalid içre

Bin came giyüp hayata geldüm

*

Arşi’yem ve mazhar-ı kelamam

Kerrat ile bu bisata geldim

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası, Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 497.

Paylaş