HAYATI

1817 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 31 Aralık 1931 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Merkez Efendi Cami Haziresi’nde toprağa verildi. Bazı yazı ve şiirlerini Ali Salahi imzasını kullanarak kaleme aldı. Maarif Nezareti katiplerinden Hüseyin Hüsnü Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Sultanahmet Mahalle Mektebi’nde ve Kadırga Rüştiyesi’nde gördü. Mekteb-i İdadi-i Mülki’den mezun olduktan sonra iki yıl kadar İstanbul Hukuk Mektebi’nde öğrenim gördü. Hattat olan babasının, şairin yetişmesinde büyük katkıları oldu. Yiğitoğlu çalışma hayatına Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti’nde katip olarak başladı. Bir süre sonra öğretmenlik mesleğine geçti. Bezm-i Alem Kız Lisesi ve Kadıköy Erkek Lisesi’nde ve Galatasaray Lisesi’nde Farsça derslerini okuttu. Daha sonra Farsça derslerinin kaldırılmasının ardından farklı okullarda Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. Bir süre de Milli Eğitim Bakanlığı’nda katip olarak çalıştı. Son görev yeri olan Pertevniyal Lisesi’nden kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Dünya görüşü olan İslamcılığı savunan Ali Selahadin Yiğitoğlu, yazılarını ve tasavvuf etkisinin görüldüğü şiirlerini Sebilürreşad, Meram, Beyanü’l-Hak, Sırat -ı Müstakim gibi  dergilerde yayımlandı. Geleneksel şiire bağlı kalarak ve aruz ölçüsü ile şiirler kaleme alan bir şair oldu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra Osmanlı için en iyi düşünce biçiminin Ümmetçilik olduğu fikrini savundu. Refet Avni tarafından çıkarılan Meram dergisinin edebiyat sayfasının başyazarlığını da yaptı. Ali Selahadin Yiğitoğlu’nun şiirlerinin yanı sıra “Bezm-i Alem Kız Lisesi Marşı”, “Erenköy Lisesi Marşı” ve “Ankara Lisesi Marşı” nın sözlerini kaleme aldı. Şairin, Sadi, Abdülhak Hamid ve Mehmet Akif Ersoy gibi şairlerden etkilendiği dile getirildi. İslam büyüklerinden on dokuzunu ele alan “Ravzatu’l İhlas” adlı manzum yapıtı ise basılmadı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Aşkın Sesi (1925’de)

İnceleme:

  • Mahâsin-i Ahlâk (1906’de)
  • İbn-i Fâriz Divanı Şerhi (1909’da)

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998’de), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002’de), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009’da), F. A. Tansel, “Yirminci Yüzyıl Edebiyatının Unutulmaması gereken Şairlerinden Ali Selahadin Yiğitoğlu”, İslam Enstitüsü Dergisi, III, 1977’de, “Yiğitoğlu, Ali Selahadin, TDEA, VIII, 600. Sayfa.

Paylaş