HAYATI

1872 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 6 Kasım 1944 günü Kayseri’de hayatını kaybetti. Ahmet Remzi, Ahmet Remzi-i Mevlevi imzalarını da kullandı. Seyit Süleyman Turabi ailesine mensup, Kayseri Mevlevihanesi şeyhi Süleyman Ataullah Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra İstanbul’a geldi ve Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Mehmet Celalettin Dede’ye intisap etti. Bir süre Divan-ı Muhasebat’ta çalıştı. Ardından Kayseri İdadisi’nde din ve ahlak hocası olarak görev yaptı. Vekaleten Kütahya ve aslen Kastamonu ile Halep Mevlevihaneleri’nin şeyhliğinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’dan Filistin Cephesi’ne gönderilen Mevlevi Taburu’na katılarak Şam ve Medine’ye gitti. 1919’da Üsküdar Mevlevihanesi’ne şeyh oldu. Tekke ve Zaviye Kanunu’nun kabulünden sonra Üsküdar Selimağa Kütüphanesi’nde baş memur olarak görev yapmaya başladı. Burada on yıl kadar çalıştıktan sonra istifa ederek Ankara Eski Eserler Kütüphanesi’nde müşavirlik yaptı.

Tasavvuf ve tarikat şeyhlerinin hayatlarını anlattığı menkıbe ve biyografi kitapları bulunan Ahmet Remzi Akyürek, aruz ve hece ölçüsü ile şiirler de kaleme aldı. Şiirleri sırasıyla Hazine-i Fünun, Ankara Vilayet Gazetesi, Akın, Erciyes, Mahfel ile Tarih ve Edebiyat gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Ahmet Remzi Akyürek’in şiirleri H. Mazıoğlu tarafından toplanarak “Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri” adı ile basıldı. Yazarın manzum eserleri ise kitaplaşmadı. “Kayseri Şairleri” adlı araştırma-inceleme eseri de yayımlanmayan kitapları arasındadır.

1924 yılında dönemin önemli isimlerinden olan Hüseyin Vassaf tarafından hakkında “Remziname” adlı biyografik bir yapıt hazırlandı. Vassaf bu çalışmasında Ahmet Remzi Akyürek hakkında zeki, güleç yüzlü, neşeli bir kişiliğe sahip olduğunu belirtir. Yine aynı kitapta Vassaf,  Akyürek’in katıldığı toplantılara ince esprileri ile renk kattığı, bilime büyük saygı duyduğu ve oldukça geniş bir kütüphaneye sahip olduğunu belirtti.

ESERLERİ

ŞİİR: Bergüzâr.

ŞERH: Tuhfetü’s-Saimî (Sultan Veled’in oruç hakkındaki kasidesinin açıklaması).

BİYOGRAFİ (Tasavvuf ve tarikat büyüklerinin biyograleri): Ayine-i Seyyid Sırdan, Mir’at-ı Zeynel Abidin, Tarihçe-i Aktâb.

ÇEVİRİ: Gülzâr-ı Aşk (tasavvua ilgili, Farsça’dan), Reynumây-ı Marifet (tasavvua ilgili, Arapça’dan)

DİĞER ESERLERİ: Ayine-i Seyyid Sırdan (Burhaneddin Muhakkik Tirmizi hak.), Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi, Fihrist-i Hub, Gülzar-ı Aşk, Lübb-i Fazilet, Manzum Kavaid-i Farisi, Mir’at’ı Zeynelabidin (1414 yılında Kayseri’de vefat eden Meşhur Mutasavvıf Zeynelabidin hk.), Münacat-ı Hazret-i Mevlana, Rehnüma-i Marifet, Tabsıra, Tarihçe-i Aktab, Tuhfetüssaimin, Üslûb-i Mergub.

Paylaş