HAYATI

Şair ve yazar. 1871 yılında Divriği’ye bağlı Kesme’de dünyaya geldi. 1939’da Erzincan’da yaşama veda etti. Küçük yaşta gittiği İstanbul’da Fatih Medreseleri’nde eğitim gördü. Siyasi eğilimleri nedeniyle birkaç kez sürgüne gönderildi. Ancak sürgüne gönderildiği yerlerden kaçmayı başardı ve doğum yeri olan Divriği’ye gidip amcasının yanına yerleşti. Erzincan İdadisi’nde Türkçe dersleri verdi. I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine gönüllü olarak Kafkas Cephesi’ne katıldı. Savaştan sonra Erzincan, Bayburt, Artvin ve Trabzon’da öğretmenlik yaptı. Erzincan depreminde yaşamını yitirdi. 11’i manzum, 14’ü mensur olmak üzere toplam 25 yapıtından 5’i basılmıştır.

ESERLERİ

Şiir:

  • Ozanlar, Ank.: İdeal B., 1935

Diğer:

  • Cevahirü’l-efkâr fi Keşfi’l-esrar, İst.: Mahmut Bey Mtb., 1326/1910
  • Feryad-ı Dehşetengiz der Hakk-ı Trablusgarp, İst.: Necm-i İstikbal Mtb., 1327/1911
  • Şerefü’l-mücahidin, İst.: Necm-i İstikbal Mtb., 1331-1915
  • Tevhid-i Kâinat, İst.: Matbaa-i Hayriye, 1331/1915.

ESER ÖRNEKLERİ

Bize Biz Bakmalıyız

Bize biz bakmalıyız gayriye mi var hacet
Bu bedihi ister mi acep bir hüccet
Hele bir hali görüp mazi nedir fikr etsek
Devr-i ahlafa bakıp bir selefi zikr etsek
Görürüz Fatih’i Yavuz ile Osman Han’ı
Görürüz Hayder-i Kerrar’e misal hakanı
Görürüz alemi dehşetle eden pür zelzal
Görürüz saha-yı sütutda hezar Rüstem Zal
Görürüz kuvvet ü miknetle olan şöhretgir
Görürüz mes’elede vaz edeni bin tedbir
Görürüz akl-i selim hulk-i kerim erbabın
Görürüz ilm ü kemal hüsn ü cemal eshabın
Görürüz adl ü metanetle olan gayre senet
Görürüz hakk-i tevabide eden bezl-i medet
Görürüz ehl-i mürüvvet ile ali siyret
Görürüz türlü mehasın ile pek ulviyyet
Görürüz canını kurban edeni Hak yolda
Görürüz de kalırız anlara nisbet solda

Tamam Kırk Senedir Gurbete Gittim

Tamam kırk senedir gurbete gittim
Görseniz orada ben neler ettim
Yeşil ağaç gibi töredim bittim
Yüzümün üstünde bir ağ getirdim

Yükümü yükledim katara geldim
Gelirken dağları devirdim deldim
Zirveden aşağı kükremiş seldim
Paslı yüreklere ben yağ getirdim

İlim meclisleri bağ-i cenandır
Bunu bilmeyene söyle inandır
Yüreğin içinde ışığı yandır
Sevgili yurduma bir bağ getirdim

Saçımdaki akı görüp aldanma
İhtiyar diyenin sözüne kanma
İftira edip de ateşe yanma
Henüz pek yerinde bir çağ getirdim

Ulusum ne zaman savaşa girse
Başkanım yürüyüş emrini verse
Yiğitler kükreyip kavgaya girse
Mertlik anbarından bir mağ getirdim

Ordu nasıhlığı yaptığım zaman
Düşmanlar elimden demişti aman
Divrikli Haca’ydı adım o zaman
İlime şerefli bir dağ getirdim

Mikdat ne bahtiyar taliin vardır
Henüz o gençliğin özüne yardır
İftihar edenin ahiri nardır
De ki şahin değil bir zağ getirdim

KAYNAKÇA: İ. Aslanoğlu, Divriği Şairleri, İst., 1961; “Poyraz, Ahmet Miktad”, TDEA, VII, 257-258.

Paylaş