1887 yılında Girit’te dünyaya geldi. 1961’de Ankara’da hayatını kaybetti. Orta öğrenimini Girit’te tamamladı. Kuleli Askeri İdadisi’nden mezun oldu. Mekteb-i Harbiye’de öğrenci iken işlediği bir suç sebebiyle yetmiş sekiz arkadaşıyla birlikte Trablusgarp’a sürüldü. Buradan Avrupa’ya kaçtı ve Jön Türkler Siyasi Hareketine katıldı. İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra İstanbul’a döndü ve gazeteciliğe başladı. Şura-yı Ümmet ve yönettiği Siper-i Saika gazetelerinde yazılar yazdı. 1909 yılından itibaren Darülfünun’da Türkçe Dilbilgisi ve Türk Edebiyatı derslerini okuttu.

Cumhuriyet’in ilanından sonra dil çalışmalarına katıldı. Alfabe Komisyonu’nda bulundu. Türk Dil Kurumu’nun kuruluşundan itibaren ölümüne kadar çeşitli kollarda görev aldı. 5. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Muhit adlı bir sanat ve edebiyat dergisi çıkardı. Ahmet Cevat’ın fikir hayatı ve siyasal tutumları dönem dönem değişip çelişkiler göstermiştir. Mütakare yıllarından harf değişikliğine karşı düşünceler savunduğu ve Türkçülük akımını eleştirdiği halde Cumhuriyet’in ilanından sonra Harf Devrimi’ni destekleyen çalışmalar yapmıştır.

ESERLERİ

Lisan-ı Osmanî / Sarf ve Nahiv (1912), Muhtasar Türkçe Gramer (1928), Türkçenin Hint-Avrupa Dilleriyle Mukayesesi (1933), Türkçede Kelime teşkili Hakkında Bir Anket (1933), Türkçenin Etimolojisi İçin Metod Araştırmaları (1934), Eski Türk Yazısının Menşei (1938), XIV. Asır Betikleri (1942), Türk Dil Bilgisi (1945), Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri (1947), Türk Lehçeleri Mukayeseli Grameri I / Fonetik (1949), İki Neslin Tarihi (anılar, 1960).

Paylaş