HAYATI

Yazar. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Ahmed Cavid Bey’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1803’te İstanbul’da vefat etmiş ve Beşiktaş’ta Yahya Efendi Tekkesi’ne gömülmüştür. Tımarlı Sipahi Süvari Alaybeylerinden olan Mustafa Bey’in oğludur. 1788’de Hazine-i Humayun’a girdi. Hazine muhafızı olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul şehremini tayin edildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

ESERLERİ
  • Müntebahat-ı Cavid Bey
  • Vakayiname-i Ahmed Cavid Bey
ESER ÖRNEKLERİ

SİLAHDAR MAHİR HAMZA PAŞA

Niğde sancağında Karahisar kazası mütevellilerininden Mehmeh Ağa nam bir zatın sülbündün bin yüz kırk tarihi esnasında tevellüd edip hidmetimize reside oldukta asitane-i aliyyeye dahil ve elli altıda helvahane neferatı zümresine vasıl ve hıdmetinde mukim olarak elli yedide bertakrip Enderun’da kilar-ı hümayuna çerağ ve bürhetün mine’z-zaman baş kollukçuluk ile beyne’l-akran kesb-i şan ve tahsil-i ilm ü irfan ile güzarende-i evkat ve altmış ikide hane-i hassaya nakl ile ihvanı beyninde dahi imtiyaz ve refte tarikiyle cülus-ı Sultan Mustafa Han-ı saliste yani yetmiş bir seferinin yirmi dördüncü günü Silahdar Ahıskalı İbrahim Paşa magzuben ihraç ü izaç ve sahib-i terceme Peşkir ağalığından defaten makam-ı silahdariye idrac ve bir yaşında Hibetüllah Sultana namzed ve sıhriyyet ile kadri terfi ve yetmiş iki şevvalinin yirmi ikinci günü vezaret ile Mora muhassıllığı tevcih ve müstakilen çerağ-ı padişah-ı alem olmakla esbab-ı vezareti dahi taraf-ı hümayun bende perveriden ihsan ve sene-i mezkure zi’l-kadisenin altıncı günü ru-be-rah-ı canib-i Mora ve yetmiş beş tevcihatından makdem Rumeli valisi ve beş şevvalinin beşinci günü zevcesi Hibetullah Sultan bağ-ı cinana hıraman olmakla sekte arız olup yetmiş altı tevcihatında Nigbolu sancağı ilhakıyla muhafazalığı ihsan ve yedide kema-kan ibka olunmuş iken Özi eyaleti tevcih ve sene-i mezkure cemaziye’l evvelinin onuncu günü Hotin insan ve sekiz şabanının on dördüncü günü azi ve merfu’u’l-vüzare Dimetoka’da ikamete memur kılındı.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c:III, S:41, Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (çev: Coşkun Üçok), Ankara, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi

Paylaş