HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Abdi Paşa, Sakız mutasarrıflığı yaptığı sırada hayatını kaybetmiş ve burada toprağa verilmiştir. Küçük yaşta saraya alınmış ve iç oğlanı olarak yetiştirilmiştir. Kısa zamanda yükselerek vezir unvanı alan Abdurrahman Abdi Paşa, 1669’da nişancılığa tayin edilmiştir. Sonraki yıllarda sırayla İstanbul kaymakamlığı ve Bosna valiliği yaptıktan sonra yeniden nişancılığa tayin edilmiş, kubbe vezirleri arasına alınmıştır. Daha sonra Bosna valiliği, Kandiye valiliği ve Sakız mutasarrıflığı görevlerine getirilmiştir. Son görev yeri Sakız mutasarrıflığıdır.

ESERLERİ
  • Nişancı Tarihi (Vekayi-name) 1648-1682 yılları arasında yaşanan olayları konu alır.

Abdurrahman Abdi Paşa’nın mürettep divanı yoktur. Ayrıca Attar’ın Pendname’si ile Ka’b ibni Zübeyr ve Urfi’nin kasidelerini de şerh etmiştir.

ESER ÖRNEKLERİ

KASİDE

Es-selam ey ka’inatun efitab-ı enveri

Hazret-i Hakkun habib-i ekremi peygam-beri

 

Mazhar-ı ta’zim “levlak” iftiharü’l- enbiya

Mesned-ara-yı risalet daver-i ins ü peri

 

Mukteda-yı mümkinat ü pişuva-yı mürselin

Evvelin ü ahirinün ser- fıraz u serveri

 

Hep rümuzat-ı ulum-ı evvelin ü ahirin

Ma’den tab-ı şerifinün kadimi cevheri

 

Aleme envar-ı tevhid andan işrak eyledi

Maşrık hurşid-i Rahşan-ı hidayetdür deri

 

Nurınun muhtacı şem’-i mihr-i kandil-i kamer

Cami’-i iclalinün arş-ı mu’alla minberi

 

Rütbe-i valasınun üftadesi peygam-beran

Der-geh –i a’lasınun cümle melekleri çakeri

 

Ka’be-i der-gahına irmezdi bir mahluk anun

Olmasaydı hizr-ı Tevfik-ı ilahi reh-beri

 

Asitan-ı sidre-sayında hezaran şerm ile

Hak-rub olsa n’ola ruhu’l-eminün şeh-peri

 

Ol mükerrem hadi-i kül kim ila-yevmi’l-kıyam

Alemi kıldı müzeyyen mu’cizat-ı ekberi

 

Ol mu’azzam sahib-i mihr-i nübüvvet kim Huda

Eylemiş cümle cemadatı bile ferman-beri

 

Ol hudavend-i hakikat kim zemin ü asuman

Oldı hayran-ı kelam-ı eblag-ı mu’ciz-teri

 

Ayet-i kübra-yı asar-ı kemalu’llahdur

Mushaf-ı hüsn ü cemalinde münevver peykeri

 

Padişah-ı mülk-i kurbiyyet ki olmış ta ezel

Taht-gah-ı “Li-ma’a’allah” u tecelli efseri

 

Hazret-i şahenşeh-i kevneyn-i “Ev edna” makam

Bus-ı na’leyn-i şerifi oldı arşun mefharı

 

Habbeza şayeste-i vasf-ı “Ala hulkın azim”

Arş-ı aladan mu’lladur makam-ı ber-teri

 

Bir makama vasıl oldı kim o fahrü’l-alemin

Anda tahrik idemez kerrübiyan bal ü peri

KAYNAKÇA: Abdülkadir Özcan / Defterdar Sarı Mehmed Paşa: Zübde-i Vekâi – Tahlil ve Metin (doktora tezi, 1979), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (cilt:1, s.156).

 

 

 

 

 

Paylaş