HAYATI

Divan şairi. II. Beyazıt devri şeyhülislamlarından Abdülkerim Efendi tarafından yetiştirildi. Asıl adı Amri. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1524’te Vize’de vefat etmiş ve burada gömülmüştür. Abdülkerim Efendi tarafından çocukluğunda köle olarak alınmış ve azat edilerek okutulmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Serfiçe ve Vize’de kadılık yaptı. Kendisi de köle olan şeyhülislamlığa kadar yükselen Abdülerim Efendi, ona Amr adını verdi.

Amri’nin şiirleri aşıkanedir. Bir tek kaside yazmış, daha çok gazeli yeğlemiştir. Latifi’ye göre Amri, çağının belli başlı şairlerinden biridir. dili süssüz, söyleyişi kendine özgüdür. Divan’ı basılmadı.

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL I

Cam-ı la’lünsüz karar etmez dil-i biçareler

Hiç olur mı badesüz aram ede avareler

*

Gözler olmışdur seraser kanlar ağlar halüme

Sine-i çakümde gamzenden açılan yaralar

*

Asuman-ı dergehünde hun-ı aşıkdur şafak

Dane dane göz yaşıdur encüm ü seyyareler

*

Sine-i simin açup hurşid-i taban gösterür

Subh gübü yakasın çak eylese mehpareler

*

Bi-dil ü bi-sabır u bi-aram iderler Amriyi

Hublar mekkareler sehhareler ayyareler

*

Anlara kim yalvaursın yüzüne gülmez senün

Ağlama bir dem k’ola anlar sana yalvarlar

GAZEL II

Revâ mıdur ki rakibe vefâlar eyleyesin

Muhibb-i sâdıka cevr ü cefâlar eyleyesin

*

Belâ okına nişâne kılup dil ü cânı

Kurup kaşun yayını yaykaralar eyleyesin

*

Behey begüm kulunam didügüm müdür suçum

Ki ben gedâya hezârân belâlar eyleyesin

*

Nigâr mihneti yetmez mi ey zamâne bana

Neden ki cânuma sen de cezâlar eyleyesin

*

Eger ki Amrîye şimdi sögersin ey dilber

Velî dem ola ki bin bin duâlar eyleyesin

GAZEL III

Sen erütdün sen yüregüm yağını

Taze kıldum eski derdüm dağını

*

Hüsnüne mağrursın ey mest-i naz

Kanda çağlarsın yaşum ırmağını

*

Göreyim didar-ı Hakdan dür ola

Cennete veren cemalün bağını

*

Sana benzedüp hamayıl gibi halk

Götürür koynında gün yaprağın

*

Dud-ı ahundan karardı hatt-ı yar

Amriya al indi yüzün ağını

GAZEL IV

Kanı kaddün gibi serv-i ser-efrâz

Ki bergi şîve ola mîvesi nâz

*

Sımasa seng-i fürkat perr ü bâlin

İdeydi kuyuna cân murgı pervâz

*

Şikeste dilde yok efgâna tâkat

Sınuk şîşe ne denlü vire âvâz

*

Çıkar âheng-i âhum perdelerden

Kaçan kim kıla ol şeh nâza âgâz

*

Hisâb idüp yazarsan kullarunı

Efendi Amrîyi ser-deftere yaz

KAYNAKÇA: Latîfî / Tezkire-i Latîfî (1896-97, s. 249), Mehmed Çavuşoğlu / Amrî Divânı (1979), Ahmet Atillâ Şentürk / Osmanlı Şiiri Antolojisi (1999).

Paylaş