HAYATI

Divan şairi. Asıl ası Yusuf Sinan. Merzifon, Borlu’da dünyaya geldiği bilinen Sünbül Sinan Efendi’nin doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 1529’da İstanbul’da yaşama veda etmiş ve Kocamustafapaşa Camisi’nde toprağa verilmiştir. Sonraki yıllarda mezarının üstüne bir türbe inşa edilmiştir. Babasının adı Ali Bey’dir.

İlköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen Sünbül Sinan Efendi, dönemin ünlü bilginlerinden olan Efdalzade’nin öğrencisi oldu. Tasavvufa karşı iken Çelebi Halife adıyla bilinen Cemaleddin-i Halfeti ile tanışınca ona bağlandı ve dört yıl şeyhine hizmet ederek icazet aldı. 1494’te şeyhinin isteği üzerine Mısır’a gitti. Daha sonra hacca niyetlenen Çelebi Halife’nin gönderdiği haber üzerine, onunla buluşmak için Mekke’ye geçmişse de, şeyhinin ölüm haberini aldı ve vasiyetine uyarak İstanbul’a döndü ve şeyhinin kızıyla evlenip Kocamustafapaşa Cami’ndeki makamına geçti. Otuz üç yıl postnişin olan Yusuf Sinan, bir yandan tarikatını yayarken, bir yandan da Fatih ve Ayasofya camilerinde vaiz verdi.

Zeyneddin sanı ile de tanınan Sünbül Sinan Efendi, yaşadığı dönemin sayılı şeyhlerinden biridir. İyi bir vaiz olduğu, Yavuz Sultan Selim Camisi’nin namaza açılışında ilk vaizi onun verdiği bilinmektedir. Şairliğinden çok şeyh olarak tanınmıştır. Kendi adı ile anılan sünbüliye tarikatı, halvetilikten yalnız adı olarak ayrılır. Sünbül Sinan Efendi’nin ölümünden sonra yerine Merkez Efendi geçmiştir.

ESERLERİ
  • Risâletü’t-tahkikiyye: Halveti ayinlerinden devranın mubah olduğunu kanıtlamak için kaleme aldığı Arapça bir yapıt.
  • Risâletü etvâri’s-seb’a: Sülük mertebelerini göstermek amacı ile yazılmıştır.
  • Risâle Der Hakk-ı Zikr ü Devrân: Risâletü’t-tahkikiyye’nin Türkçe özetidir.
  • Risâle fî deverâni’s-sûfiyye: Şiirlerini ve tarikatını anlatmak için kaleme aldığı eseridir.

İlahilerine mecmualarda rastlanır.

KAYNAKÇA: Ceylan, Ömür (2011). “Üsküdar’ın “Kravatlı Evliyâ”sı Cebbarzâde (Çapanzâde) Mehmet Ârif Bey ve Nutk-ı Sünbül Sinan Şerhi”. Bağ Bozumu Edebiyat Araştırmaları. İstanbul: Kesit Yay.

Paylaş