HAYATI

Saz şairi. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1887’de İstanbul’da yaşama veda etti. Gençlik yıllarında bir aşk yüzünden memleketinden ayrılıp İstanbul’a geldi. Beşiktaş’a yerleşti. Bu sebeple Beşiktaşlı Gedai olarak bilinmektedir. Tokatlı diye anılır. Dönemin padişahı Abdülaziz’in huzurunda yapılan aşık fasıllarına başkanlık etti. Beşiktaş tarikatına girmiş ve Baba sanını almıştı.

Gedai, halk şiiri geleneğine bağlı, tasavvuf etkisinde şiirler yazmış, divan ve kalenderi aruz ölçüsü ile kaleme alınan türlerde de başarılı örnekler verdi. Sadettin Nüthet Ergun XIX. Asır Şairlerinden Beşiktaşlı Gedai adlı kitabında Gedai’nin şiirlerini bir araya getirmiştir.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ

VASF-I İSTANBUL

Hayrola her yandan şerler uyandı

Gayrı şad olmanın geçti zamanı

Bütün halk-ı cihan candan usandı

Herkes sağlığından kesti gümanı

 

Rical ü kibardan kalktı inayet

Evlad babasına etmez itaat

Galiba yakındır rüz-i kıyamet

Her tarafta zahir oldu nişanı

 

Gittikçe çoğaldı münkir münafık

Akıbet oldular lanete layık

Kan ağlar alem diyen yok yazık

Zalimler zulm ile yıktı cihanı

 

Lut kavmine okuyalım lanetler

Nice zahir oldu bu alametler

Yalnız evlerde kaldı avretler

Bütün halk-ı cihan sever oğlanı

 

Havas da heva vü ıyş ü işaretle

Gezerler daima zevk u sohbetle

Bırakmış işini herkes gıybette

Der ki şöyle yapmış falan filanı

 

Kande etsin haklı hakkını dava

Rüşvetsiz hiçbir iş görülmez asla

Ayaklar altında kaldı fukara

Asumana çıktı ah ü figanı

 

Bakmaz oldu fukaraya agniya

Acımaz yüreği can gözü ama

Bütün sadra geçti cahil ü cühela

Sen kimden umarsıh lütf u ihsanı

 

Nazar ki alemden ibret al ey can

Çevirir çarhını aksine devran

Gürcü tüccar oldu dellal bezirgan

Har maskeni oldu deri bostanı

 

Alimler ilmiyle eylemez amel

Hiç yıkılan bina tutar mı temel

Alemde söylenir bu darb-ı mesel

Ölecen hastanın olmaz dermanı

 

Akil ol terk eyle bu dehri fani

Ecel safinesi açtı yelkeni

Hayr ile yad etsin Gedai seni

Okuyup dinleyenler bu destanı

KAYNAKÇA: KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Edebiyat Araştırmaları I, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, OĞUZ, Öcal, Türk Halk Şiirinde Tür Şekil Makam, Akçağ Yayınları, Ankara 2001

 

Paylaş